巧字的楷书
分类:
通用字、常用字
拼音:
qiăo 
部首:
部外笔画:
二画
总笔画:
五画
笔顺:
一丨一一フ
仓颉:
MMVS
四角号码:
11127
U+5DE7
五笔86/98:
AGNN
阅读(8366次)

基本字义解释

qiǎo ㄑㄧㄠˇ

◎ 技能好,灵敏:妙。思。劲。干(gàn )。精。轻。乖。心灵手发奇中。

◎ 美好:笑(指美好的笑貌)。

◎ 虚伪(特指语言):言。诈。辩。言令色。

◎ 恰好:合。遇。恰

同义词、反义词

英文翻译

skillful, ingenious, clever

详细字义解释

qiǎo

〈形容词〉

(1) (形声。从工,丂( kǎo)声。“工”有精密、灵巧义。本义:技艺高明、精巧)

(2) 同本义
巧,技也。——《说文》
利于人,谓之巧。——《墨子·贵义》
刻雕众形,而不为巧。——《庄子·天道》
工人巧士。——马融《长笛赋》
明有奇巧人曰王叔远。——明·魏学洢《核舟记》

(3) 又如:巧思(精巧的构思、设计);巧工(技艺高超的工匠);巧任(技巧,技能);精巧;工巧(能很快发明的创造力量和品质);巧夺天孙(比喻比织女更巧);巧舌(灵巧的舌头);巧便(灵便;灵巧);小巧(小而灵巧);手巧(手灵巧,手艺高)

(4) 机巧。如:巧诈(机巧诈伪);巧谲(机巧诡诈);巧心(机巧之心);巧佞(奸诈机巧);巧媚(机灵而善谄媚)

(5) 巧妙;精妙
巧者有余。——《史记·货殖列传》
牙机巧制。——《后汉书·张衡传》
明有奇巧人曰王叔远。——明·魏学洢《核舟记》

(6) 又如:巧招(巧妙的计策或手段);巧劲(巧妙的手法);巧法(巧妙的方法)

(7) 美好;美丽
巧言如流。——《诗·小雅·雨无止》。笺:“犹善也。”
为奇巧声。——宋·王谠《唐语林·雅量》

(8) 如:巧笑(美好的笑容);巧丽(美妙华丽);巧媚(形容姿态美好);巧地方

(9) 虚浮不实,伪诈
余犹恶其佻巧。——《离骚》。注:“利也。”
毋或作为淫巧。——《礼记·月令》。注:“谓奢伪怪好也。”
对人前巧语花言。——王实甫《西厢记》
绝巧弃利。——《老子》。注:“诈伪乱真也。”
险极巧极。——清·梁启超《谭嗣同传》

(10) 又如:巧语虚言(花言巧语);巧说(用花言巧语欺骗人);巧言(表面上好听而实际上虚伪的话);巧佞(奸诈机巧);巧故(伪诈)

(11) 聪明。如:巧主儿(聪明人);巧黠(精明而狡猾);巧妇(聪明能干的妇女)

词性变化

qiǎo

〈名词〉
技巧
医能治一病谓之巧。——《论衡·别通》
有常仪的,则羿、逢蒙以五寸为巧。——《韩非子·外储说左上》
虽尽力于巧,极盛于寿。——《韩非子·大体》
释规而任巧,释法而任智。——《韩非子·饰邪》

qiǎo

〈副词〉
恰好,刚好。如:巧值(碰巧);巧凑(凑巧);巧巧(恰恰;刚好);碰巧;凑巧;难道就那么巧?

qiǎo
〈动词〉
擅长;善于。如:巧梅(巧于贪求);巧士(擅长某种技艺的人)

常用词组

巧辩 qiǎobiàn

诡辩
你错了,再巧辩也没有用

巧夺天工 qiǎoduó-tiāngōng

人工制作精巧胜过天然
妃子巧夺天工,何须更气。——清·洪升《长生殿》

巧发奇中 qiǎofā-qízhòng

巧于发箭,奇于中的。比喻善于伺机发言,而言谈巧妙,恰中事理,迎合人意
少君资好方,善为巧发奇中。——《汉书·郊祀志》

巧法 qiǎofǎ

玩弄法令
因以巧法。——清·方苞《狱中杂记》

巧妇难为无米之炊 qiǎofù nán wéi wú mǐ zhī chuī

比喻主观再努力而客观条件不具备,也难成事

巧干 qiǎogàn

办事有独创性、有办法和想法、作法上灵巧

巧合 qiǎohé

恰好吻合;正巧一致
如此巧合

巧计 qiǎojì

高明巧妙的计策
巧计多端

巧匠 qiǎojiàng

技艺精巧的工匠
能工巧匠

巧克力[制品] qiǎokèlì[zhìpǐn]

从磨碎炒熟且已除去胚芽和硬壳的可可豆所得到的一种食品

巧立名目 qiǎolì-míngmù

为了达到某种目的而挖空心思而定出种种名目
巧立名目发奖金

巧妙 qiǎomiào

精巧美妙;灵巧高妙
巧妙的手段

巧取豪夺 qiǎoqǔ-háoduó

用阴谋诡计或幕后操纵而获得或达成;特指以不正当方法取得钱财

巧事 qiǎoshì

凑巧的事

巧手 qiǎoshǒu

(1)灵巧、灵活的手
一双巧手
(2)拥有高明技能的人
巧手云集

巧思 qiǎosī

精巧的构思
他这幅画称得上巧思的范例

查看更多词组...

康熙字典

【寅集中】【工字部】巧 ·康熙筆画:5 ·部外筆画:2

〔古文〕丂𢩨【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】𠀤苦絞切,敲上聲。【說文】技也。【廣韻】能也,善也。【韻會】機巧也。【周禮·冬官考工記】天有時,地有氣,材有美,工有巧。合此四者,然後可以爲良。【山海經】義均始爲巧,倕始作下民百巧。 又【增韻】拙之反。【韻會】黠慧也。【老子·道德經】大巧若拙。【淮南子·主術訓】是故有大略者,不可責以捷巧。 又【廣韻】好也。【詩·衞風】巧笑倩兮。 又【韻會】射者工于命中曰巧。【孟子】知譬則巧也。 又【廣韻】僞也。【詩·小雅】巧言如簧,顏之厚矣。【傳】出言虛僞,而不知慚於人。【禮·月令】毋或作淫巧。【註】淫巧,謂僞飾不如法也。 又【廣韻】苦敎切。【集韻】【韻會】【正韻】口敎切,𠀤敲去聲。義同。 又叶去九切,音糗。【前漢·司馬遷傳】聖人不巧,時變是守。

说文解字

【卷五】【工部】

技也。从工丂聲。苦絞切

字源演变

巧字的篆书
巧字的篆书
巧字的隶书
巧字的隶书
巧字的楷书
巧字的楷书

同音字

阅读(8366次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player