底字的楷书
分类:
通用字、常用字
拼音:
  de 
部首:
广
部外笔画:
五画
总笔画:
八画
笔顺:
丶一ノノフ一フ丶
仓颉:
IHPM
四角号码:
00242
U+5E95
五笔86/98:
YQAYOQAY
阅读(8218次)

基本字义解释

ㄉㄧˇ

◎ 最下面的部分:层。座。下(a.下面;b.以后)。海肥。

◎ 末了:年。月。到

◎ 根基,基础,留作根据:刨根问蕴。稿。版。

◎ 图案的基层:白蓝花的瓶子。

◎ 何,什么:事伤感。

◎ 古同“”,达到。

de ㄉㄜ

◎ 同“”。

同义词、反义词

英文翻译

◎ bottom, underneath, underside

详细字义解释

de

(1) “底”在五四时期至三十年代用于领属关系,现已不用

(2) 另见

基本词义解释

〈动词〉

(1) (形声。从广( yǎn),氐( )声。本义:止住;停滞)

(2) 同本义
底,止居也。——《说文》
勿使有壅蔽湫底。——《左传·昭公元年》

(3) 又
底禄以德。
有所底止。——《左传·宣公三年》
盟以底信。——《左传·昭公十三年》
戾久将底。——《国语·晋语》

(4) 又如:底止(结局);底着(停滞;滞留);底遏(遏止);底滞(滞留)

(5) 隐藏。如:底伏(隐伏)

(6) 达到。如:底定(稳定,平定);底豫(由不悦变成欢乐);底平(底定);底成(取得成功)

(7) 引致。如:底力(致力;尽力);底服(致使臣服)

(8) 磨砺。如:底厉(砥砺。指磨石);底兵(磨砺兵器)

词性变化

〈名词〉

(1) 最下面,底端
底,一曰下也。——《说文》
实惟无底之谷。——《列子·汤问》
则言黄泉之底。——《淮南子·脩务》
清澈见底。——明· 袁宏道《满井游记》
全石以为底。——唐· 柳宗元《至小丘西小石潭记》

(2) 如:鞋底;箱底;桶底。引申为下层,下面。如:底下人(仆役);底土层;底冰

(3) 底子;基础。如:底簟(根基,基础);底下书(指学有根底的著作)

(4) 草图、草案、草稿、预备性或试验性的略图或文本。如:底样

(5) 底细;内情。又如:底里(内幕,内情;详细);底脚(底细;住址);底脚里人儿(内线人物)

(6) 引申为尽头;末尾。如:年底;月底;底极(终点;终极)

(7) 几何图形的基线或基面。如:圆锥的底

(8) 文物,史料,以永久性形式保存下来的证据、知识或资料。如:留个底儿

(9) 构成观察或体验事物的背景的那些自然、物理或物质条件。如:白底红花

〈代词〉

(1) 疑问代词。何,什么
底处飞双燕,衔泥上药栏。——宋范成大《双燕》

(2) 又如:底作(何为,干什么);底事(何事);底物(何物);底处(何处);底许(几许,多少)

(3) 指示代词。此,这。如:底事(此事)

〈副词〉

(1) 尽;极。如:底发(尽量发出);底烦(愁闷之至)

(2) 的确;确实。如:底确(定准)

(3) 另见 de

常用词组

底版 dǐbǎn

用复印机从(如蜡纸或明胶字模板的)表面通过接触印刷复制的印件;底片

底本 dǐběn

(1)底稿
(2)抄本或刊印本所依据的本子
把底本找来核对一下
(3)校勘时作为依据的本子
不按底本折校是错误的

底边 dǐbiān

平面几何图形的一边与图纸下面的一边平行的边。在某些图形中底边是固定的,如梯形的底边是它的相平行的两边,等腰三角形的底边是它的不等的一边

底册 dǐcè

登记成册的原始资料

底层 dǐcéng

(1)楼房等建筑物的最下面一层
这栋大楼的底层是外文书店
(2);喻指社会、组织的最低阶层
奴隶社会中奴隶处于社会的底层

底肥 dǐféi

基肥,种植作物前施的肥料

底粪 dǐfèn

作基肥用的粪肥

底稿 dǐgǎo

作为原始依据的第一份正式稿
必须查对底稿

底工 dǐgōng

指戏曲表演等方面的基本功

底火 dǐhuǒ

(1)子弹底部的发火装置
(2)指增添燃料以前炉火中原有的火
底火不旺

底货 dǐhuò

指积压或过时的货物

底角 dǐjiǎo

平面图形内,以底边为其一边的角

底襟,底襟儿 dǐjīn,dǐjīnr

纽扣在一侧的中装,掩在大襟底下的狭长部分

底孔 dǐkǒng

坝的底部泄水孔
底孔不通

底里 dǐlǐ

真情;底细
不知底里

底梁 dǐliáng

(1)构成框架或支撑结构(为房屋、桥梁、织机、矿井设备或卡车车身)最低的构件或最低的构件之一的水平构件(如一块木料)
(2)上安间壁立筋的水平梁;底板,支承铸模的板

查看更多词组...

康熙字典

【寅集下】【广字部】底 ·康熙筆画:8 ·部外筆画:5

【唐韻】都禮切【集韻】【韻會】【正韻】典禮切,𠀤音邸。【說文】山居也。 又【說文】下也。又【玉篇】止也。【爾雅·釋詁】底,待也。【註】止也。【疏】底者,在物之下,是亦止也。 又【玉篇】滯也。【左傳·昭元年】勿使有所壅閉湫底。【註】底,滯也。【晉語】戾久將底,底箸滯淫。 又【增韻】器臀也。【詩·大雅】于橐于囊。【箋】無底曰橐。有底曰囊。 又文書槀曰底。【春明退朝錄】公家文書稿,中書謂之草,樞密院謂之底,三司謂之檢。祕府有梁朝宣底二卷,卽貞明中崇政院書也。 又凡供役使者曰小底。【晉公談錄】皇城使劉承規,在太祖朝爲黃門小底。 又設疑之辭。【匡謬正俗】俗謂何物爲底。此本言何等物,後省何,直云等物耳。應璩詩云:用等謂才學,言用何等才學也。去何言等,其言已舊,今人不詳根本,乃作底字,非也。唐人詩多用底字。【杜甫·寄王陶二少尹詩】文章差底病。【韓愈·曲江寄白舍人詩】有底忙時不肯來。 又與厎通。【韻會】厎,通作底。【詩·小雅】靡所底止。【傳】底,至也。 又與砥通。【前漢·枚乗傳】磨礱底厲。【註】底,柔石也。 又叶都木切,音啄。【郭璞·東海外大壑讚】寫溢洞穴,暵昏龍燭。爰有天壑,號爲無底。

说文解字

【卷九】【广部】

山居也。一曰下也。从广氐聲。都礼切

字源演变

底字的篆书
底字的篆书
底字的隶书
底字的隶书
底字的楷书
底字的楷书

同音字

阅读(8218次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player