丧字的楷书
繁体:
分类:
通用字、常用字
拼音:
sāng  sàng  sang 
部首:
部外笔画:
七画
总笔画:
八画
笔顺:
一丨丶ノ一フノ丶
仓颉:
GCV
四角号码:
40732
U+4E27
五笔86/98:
FUEU
阅读(11747次)

基本字义解释

(喪)sāng ㄙㄤˉ

◎ 跟死了人有关的事:事。礼。亡。假(jià)。乱。治。吊

(喪)sàng ㄙㄤˋ

◎ 丢掉,失去:失。生。偶。胆。气(不吉利,倒霉。“气”读轻声)。颓(情绪低落,精神委靡)。懊。沮权辱国。尽天良(良心全部失去了)。

英文翻译

mourning; mourn; funeral

详细字义解释

sāng

〈名词〉

(1) 丧仪;丧事。在埋葬或火化前为死者举行的哀悼仪式。泛指丧事,人死后殓、奠殡、葬等事宜
秦不哀吾丧而伐吾同姓,秦则无礼。——《左传·僖公三十三年》

(2) 又如:丧纪(丧事);丧宰(主持丧事的人);丧家(有丧事的人家);治丧(办理丧事);丧车(送葬者坐的车);丧制(治丧的礼制);丧庭(灵堂);丧器(丧事用器具);丧荒(指诸侯臣下的丧事及荒年)

(3) 人的尸体、骨殖
丧(灵柩;殡仪队)出江上,白衣冠送者夹岸,酹而哭者百里不绝。——《明史·海瑞传》

(4) 又如:丧次(停灵治丧的地方);丧具(人死后所需的棺椁、衣被之类);丧柩(灵柩);丧灵(死尸;灵柩)

(5) 祸难
自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!——唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》

(6) 又如:丧氛(预兆死亡的云气);丧祸(丧乱);丧乱(死亡;祸乱)

基本词义解释

sàng

〈动词〉

(1) (会意。小篆字形,上面是“哭’,下面是“亡”。表示哭已死去的人。本义:丧失)

(2) 同本义
喪,亡也。——《说文》
东北丧朋。——《易·坤》。马注:“失也。”
受禄无丧。——《诗·大雅·皇矣》
问丧无夫子乎。又,丧人无以为宝。——《礼记·檀弓》
宣王既丧南国之师。——《国语·周语》
非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。——《孟子·告子上》
偃王行仁义而丧其国。——《韩非子·五蠹》

(3) 又如:丧明(眼睛失明);丧检(丧失德行,失去检点);丧履(失去庇护);丧精(失神);丧心(心理反常;丧失理智);丧志(丧失心志);丧律(丧失军纪);丧师(失去民心);丧师辱国(军队损失,国家蒙受耻辱);丧资(失去财产)

(4) 死去
小人多欲则多求妄用,败家丧身。——宋· 司马光《训俭示康》

(5) 又如:丧躯(丧身);丧元(掉头颅);丧仆(亡身);丧身(丧命);丧没(灭亡,死亡);丧明之痛(丧子之痛);丧亲(父或母亡);丧室(妻室丧亡);丧家子(丧失其家无所依存的人)

(6) 灭亡;失败
六国互丧,率赂秦耶?—— 宋· 苏洵《六国论》

(7) 又如:丧师(战败);丧国之社(国家灭亡,无人祭祀的宗庙);丧师(战败而损失军队);丧陷(失陷);丧败(因失败而受损失)

(8) 逃亡;流亡。如:丧人(逃亡到他国的人);丧物(耗竭财物)

(9) 忘记,忘掉
今者吾丧我,汝知之乎?——《庄子》

(10) 灰心丧气。如:丧惘(怅惘失神);丧沮(灰心失望);丧门(丧家之门。或称恶人或使人倒霉的人)

(11) 另见 sāng;sang

词性变化

sāng

〈动词〉

(1) 服丧,持丧
子上之母死而不丧。——《礼记·檀弓上》

(2) 又如:居丧;国丧;号丧(遭亲丧而哭泣致哀);丧人(居丧的人);丧居(丧家所在);丧食(礼制规定的居丧时的饮食);丧音(报丧的声音);丧冠(服丧时所戴的一种帽子);丧娶(在服丧期间婚娶);丧期(服丧的期限);丧帻(居丧时戴的头巾);丧幡(丧家挂白条旗)

(3) 悲悼;伤悼
狂夫乐之,贤者丧焉。——《商君书·更法》

(4) 另见 sàng;sang

(1) 喪、丧 sang

(2) ——见“哭丧着脸”( kūsangzhe liǎn)

(3) 另见 sāng;sàng

常用词组

丧梆 sàngbāng

(1)〈方〉
(2)[说话或性格等]不温和,脾气倔强
(3)用话冒犯
别拿这些话丧梆人

丧棒 sāngbàng

指出葬时孝子拄的棒子

丧胆 sàngdǎn

形容十分惧怕
我军向前推进,敌人闻风丧胆

丧德 sàngdé

丧失德性
干这种损人利己的事,实在有点丧德
玩物丧志,玩人丧德

丧服 sāngfú

(1)为哀悼死者而穿的服装。中国旧时习俗用本色的粗布或麻布做成
(2)为表示哀悼而穿的黑色衣服

丧魂落魄 sànghún-luòpò

形容非常害怕的样子

丧家之犬 sàngjiāzhīquǎn

指无家可归的狗。比喻失去倚仗,无处投奔的人

丧假 sāngjià

因有丧事而请的假

丧尽天良 sàngjìn-tiānliáng

天良:良心。形容恶毒到了极点

丧礼 sānglǐ

有关丧事的礼仪

丧门神 sāngménshén

迷信的人指专管死丧哭泣的凶神,比喻给人带来晦气的人。也叫“丧门星”

丧门星 sàngménxīng

(1)爱争吵的人
他成了当时在家里、学校里的丧门星
(2)又用来比喻带来灾祸或者晦气的人

丧命 sàngmìng

死亡,多指凶死或暴病而死。又作“丧生”

丧偶 sàng'ǒu

配偶死去

丧气 sàngqì

(1)因不顺心而情绪低落
灰心丧气
(2)倒霉,不吉利
出门就下雨,真丧气

丧气鬼 sàngqìguǐ

不愉快的人或脾气坏的人

查看更多词组...

康熙字典

【丑集上】【口字部】喪

〔古文〕𡂤𡴧𡂧𦦦𡚏【廣韻】【正韻】蘇浪切【集韻】【韻會】四浪切,𠀤桑去聲。【玉篇】亡也。 又【正韻】失位也。【論語】二三子何患於喪乎。【註】喪,失位也。【左傳·昭二十四年】昭公曰:喪人不佞。 又【廣韻】息郞切【集韻】【韻會】【正韻】蘇郎切,𠀤音桑。【正韻】持服曰喪。【禮·檀弓】故孔氏之不喪出母,自子思始也。【又】子夏喪其子,而喪其明。【釋文】上喪字平聲,下喪字去聲。 又【廣韻】喪,器也,今謂之柩。【禮·曲禮】送喪不踰境。 又姓。【廣韻】楚大夫喪左。【說文】本作𠸶。【廣韻】亦作𠷔

说文解字

【卷二】【哭部】

亾也。从哭从亾。會意。亾亦聲。息郎切文二

字源演变

丧字的篆书
丧字的篆书
丧字的隶书
丧字的隶书
丧字的楷书
丧字的楷书

同音字

阅读(11747次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player