具字的楷书
分类:
通用字、常用字
拼音:
 
部首:
部外笔画:
六画
总笔画:
八画
笔顺:
丨フ一一一一ノ丶
仓颉:
BMMC
四角号码:
77801
U+5177
五笔86/98:
HWU
阅读(5068次)

基本字义解释

ㄐㄩˋ

◎ 器物:器

◎ 备有:备。有。别只眼(形容具有独到的眼光和见解)。

◎ 备,办:呈。结。名。领。敬菲酌。

◎ 古同“”,都,完全。

◎ 量词,用于某些器物和棺材、尸体:座钟一。一男尸。

英文翻译

tool, implement; draw up, write

详细字义解释

〈动词〉

(1) (会意。甲骨文字形,上面是“鼎”,下面是双手。表示双手捧着盛有食物的鼎器(餐具)。本义:准备饭食或酒席)

(2) 同本义。泛指准备,备办
具,供置也。——《说文》
具,备也,办也。——《广韵》
以食具告。——《仪礼·士相见礼》。注:“犹办也。”
官备则具备。——《礼记·祭统》
寿为具召武帝显。——《汉书·何武传》
礼举仪具。——张衡《东京赋》
具器械。——《孙子·谋攻》
故人具鸡黍。——唐·孟浩然《过故人庄》
第二板已具。——宋·沈括《梦溪笔谈·活板》
别具本章。——清·方苞《狱中杂记》

(3) 又如:具食(准备食物);具觞(备酒。觞:酒杯);具状(备办词状;写状子);具禀(备办上报的文件);具覆(备办回复的文件)

(4) 写,题
李具状求在狱。——清·方苞《狱中杂记》

(5) 又如:具草(拟稿,起草);具衔(题写官衔);知名不具;具结检验(与案件有关的人员出具保证,以免对尸体、现场等进行检验)

(6) 具备,有
具乎其前。——清·黄宗羲《柳敬亭传》
各具情态。——明·魏学洢《核舟记》
狱具矣。——清·方苞《狱中杂记》

(7) 又如:具寿(和尚的通称。师父呼弟子或长老呼少年和尚时常用。具有尽其寿命及法身慧命的意思);具眼(具有鉴别事物的见识和能力);具足(具备)

(8) 判决;定案
有某姓兄弟,以把持公仓,法应立决,狱具矣。——清·方苞《狱中杂记》

词性变化

〈名词〉

(1) 用具;器械
实战之具。——汉· 贾谊《新书·过秦论上》
奉生送死之具。——《史记·货殖列传》
虑患之具。——宋· 苏轼《教战守》

(2) 又如:具器食(用食具盛放的便餐);具理(瓶罐之类的器皿);农具;文具;刑具;卧具;茶具;道具;餐具;量具

(3) 才能;才干
皆信命世之才,抱将相之具。——《文选·李陵·答苏武书》
干诚之具。——明· 刘基《卖柑者言》

(4) 酒席
今有贵客,为具召之。——《史记》

(5) 饭食
食以草具。——《战国策·齐策四》
则佐长者视具。——《礼记·内则》。注:“馔也。”
分曹携具。——清· 邵长蘅《青门剩稿》

〈副词〉

(1) 完备;详尽
项伯乃夜驰之 沛公军,私见 张良,具告以事。欲呼 张良与俱去,曰:“无从俱死也。”——《史记·项羽本纪》
此人一一为具言所闻。——晋· 陶渊明《桃花源记》

(2) 又如:具述(详细叙述);具言(详细说明);具考(详细推问);具论(详细讨论);具告(详细上告)

(3) 假借为“俱”。都;全
火烈具举。——《诗·郑风·大叔于田》
火烈具扬。
神具醉止。——《诗·小雅·楚茨》
莫怨具庆。
具馔于西塾。——《仪礼·士冠礼》
皆立而待鼓而然火,即具发之。——《墨子·备梯》
谋之其臧,则具是违;谋之不臧,则具是依。——《荀子·修身》
具答之。——晋· 陶渊明《桃花源记》
政通人和,百废具兴。——范仲淹《岳阳楼记》
具以情告。——《世说新语·自新》
具对所得。——宋· 胡仔《苕溪渔隐丛话》

(4) 又如:具悉(完全了解);具然(自足的样子)


〈量词〉
用于表示尸体和某些器物的数量。如:一具尸体

常用词组

具保 jùbǎo

签署文书,负责担保
具保释放

具备 jùbèi

(1)具有,拥有,有
具备条件
(2)一切完备;齐备
条件尚不具备

具尔 jùěr

兄弟的代称
戚戚兄弟,莫远具尔。——《诗·大雅·行苇》

具结 jùjié

(1)置于保证书的约束下做某事(如出庭)
我要你具结不再妨害治安
(2)书面正式提出(如在法庭上)保证书
(3)旧时对于官署提出表示自己负责的文件
具结完案

具领 jùlǐng

备文领取
具领失物

具名 jùmíng

在文件、文本上签署姓名
由双方共同具名

具庆 jùqìng

父母均存
晨安厚卿亦在政府,父日华尚康宁,且具庆焉。——王明清《挥尘前录》

具体 jùtǐ

不抽象,不笼统,细节很明确
说得很具体
具体计划

具体而微 jùtǐérwēi

各部分大体具备而规模较小。语出于《孟子·公孙丑上》
亦雁荡具体而微。——宋·沈括《梦溪笔谈》

具文 jùwén

(1)空文;徒具形式而不起实际作用的规章制度
上计簿,具文而已。——《汉书·宣帝纪》
一纸具文
(2)备文;撰写文字;文词具备
直书其事,具文见意。——杜预《左传序》

具象 jùxiàng

具有实象存在,与抽象相对
功利主义倾向在这小说里获得了逼真的具象化

具有 jùyǒu

(1)拥有[财产、附属物、属性或其他附属的特征等]
具有很大的耐心
(2)拥有,保有
这场运动具有深远的历史意义

具囿 jùyòu

秦国畜养禽兽的猎场。在今陕西凤翔县境内
秦之有具囿。——《左传·僖公三十三年》

康熙字典

【子集下】【八字部】具 ·康熙筆画:8 ·部外筆画:6

【唐韻】其遇切【集韻】【韻會】衢遇切【正韻】忌遇切,𠀤音懼。【說文】共置也。【廣韻】備也,辦也,器具也。【儀禮·饋食禮】東北面告濯具。【前漢·劉澤傳】田生子請張卿臨,親修具。【註】師古曰:具,供具也。【荀子·王制篇】具具而王,具具而霸。【註】言具其所具也。又與俱通。【詩·小雅】則具是違。【詩詁】俱也。又姓。【左傳】有具丙。又【詩·小雅】爾牲則具。【註】居律反,音橘。又【韻補】叶忌救切,求去聲。【漢·馬融·廣成頌】上無飛鳥,下無走獸。虞人植旍,獵者效具。車弊田罷,從入禁囿。

考證:〔又姓。【左傳】有丙具。〕 謹按其右具丙見襄公十八年左傳。謹將丙具改爲具丙。

说文解字

【卷三】【𠬞部】

共置也。从廾,从貝省。古以貝爲貨。其遇切文十七 重四

字源演变

具字的篆书
具字的篆书
具字的隶书
具字的隶书
具字的楷书
具字的楷书

同音字

阅读(5068次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player