忍字的楷书
分类:
通用字、常用字
拼音:
rĕn 
部首:
部外笔画:
三画
总笔画:
七画
笔顺:
フノ丶丶フ丶丶
仓颉:
SIP
四角号码:
17332
U+5FCD
五笔86/98:
VYNU
阅读(20679次)

基本字义解释

rěn ㄖㄣˇ

◎ 耐,把感情按住不让表现:耐。痛。受。容俊不禁(忍不住笑)。

◎ 狠心,残酷:心。残

英文翻译

endure, bear, suffer; forbear

详细字义解释

rěn

〈动词〉

(1) (形声。从心,刃声。本义:忍耐、容忍)

(2) 同本义
忍,能也。——《说文》
忍,耐也。——《广雅》
是可忍也。——《论语·八脩》。皇疏:“忍,犹容耐也。”
强力忍垢,吾不知其他也。——《庄子·让王》
吾子忍之。——《左传·成公二年》
小不忍,则乱大谋。——《论语·卫灵公》
忍所私以行大义。——《吕氏春秋·去私》
故遂忍悲为汝言之。——清·林觉民《与妻书》

(3) 又如:忍事(以忍耐态度面对各种事情);忍容(容忍);忍顺(忍耐顺受;忍耐顺从);忍从(忍受顺从);忍羞(忍受羞辱);忍气(忍受别人的欺侮);忍垢(忍受污垢);忍丑(忍受耻辱);忍耻(忍受耻辱);忍痛(忍受痛苦)

(4) 抑制;克制
志忍私,然后能公。——《荀子·儒效》
所以动心忍性,曾益其所不能。——《孟子》

(5) 又如:忍性(克制性情);忍口(抑制食欲);忍情(抑制感情);忍志(犹屈意);忍恶(忍住脾气);忍泪(忍住眼泪,不使流出来);忍笑(忍住不笑)

(6) 愿意;舍得
不忍为之下。——《史记·廉颇蔺相如列传》

(7) 又如:忍屑(愿意关心)

(8) 通“认”。认识,识别
夫国之疑,二三子莫忍老臣。——《管子·大匡》

(9) 姓

词性变化

rěn

〈形容词〉

(1) 坚韧

(2) 残忍;忍心;狠心
维其忍之。——《诗·小雅·小弁》
君王为人不忍。——《史记·项羽本纪》

(3) 又如:忍苛(残忍苛刻);忍人(残忍的人);忍忮(刻毒忌恨);忍毒(残忍狠毒);忍虐(残忍暴虐);忍悖(残忍狂悖);忍害(杀害);忍酷(残忍暴虐);忍鸷(残忍凶狠);忍暴(残忍暴虐)

rěn
<连>
怎;岂
干惟画肉不画骨,忍使骅骝气凋丧!—— 杜甫《丹青引赠曹将军霸》

常用词组

忍耻 rěnchǐ

忍受住耻辱
忍耻破敌阵

忍得住 rěndezhù

表示抑制或阻止一个倾向或一个冲动,尤其是短暂的或一时的倾向或冲动

忍垢偷生 rěngòu-tōushēng

(1)忍受耻辱,苟且活命
妾恨不即死,止因未与将军一诀,故且忍垢偷生。——《三国演义》
(2)亦作“忍辱偷生”

忍饥挨饿 rěnjī-āi'è

忍受饥饿。形容极其贫困,苦苦度日

忍俊 rěnjùn

含笑

忍俊不禁 rěnjùn-bùjīn

忍俊:含笑。不禁:不能自制。忍不住要笑出声
仔细看时,原来青布幔里有人,山僧忍俊不禁。——宋·悟明《法演禅师》

忍耐 rěnnài

(1)把感情按住不让表现,经受[困苦或艰难]
忍耐到底
(2)宽容或克制
对那老是惹人厌烦的人(或事)再忍耐一会儿吧

忍耐力 rěnnàilì

忍受疼痛和苦难的能力
他对病魔有极大的忍耐力

忍气吞声 rěnqì-tūnshēng

忍气:受了气而强自忍受。吞声:有话不敢说出来。形容受了气只能勉强忍着,不敢发作
为家私少长无短,我则得忍气吞声。——《元曲选·鸳鸯被》

忍让 rěnràng

忍耐,让步
对敌人的忍让是有限度的

忍辱负重 rěnrǔ-fùzhòng

忍受羞辱,以负重任
国家所以屈诸君使相承望者,以仆有尺寸可称,能忍辱负重故也。——《三国志·陆逊传》

忍辱求全 rěnrǔ-qiúquán

忍受屈辱,以求保全整个大局

忍受 rěnshòu

勉强承受
忍受疾病的痛苦

忍痛 rěntòng

忍受生理或心理的痛苦
忍痛不言

忍无可忍 rěnwúkěrěn

到了不能忍耐的地步
那句话已使人忍无可忍了

忍心 rěnxīn

(1)抑制心情,硬着心肠
不忍心看到
(2)耐心
忍心三两日,莫作破斋人

查看更多词组...

康熙字典

【卯集上】【心字部】忍 ·康熙筆画:7 ·部外筆画:3

【唐韻】而軫切【集韻】【韻會】【正韻】爾軫切,𠀤人上聲。【說文】能也。【徐曰】能音耐。从心刃。【長箋】如刀剌心,忍意也。【周武王·書銘】忍之須臾,乃全汝軀。 又【廣韻】强也,有所含忍。【左傳·昭元年】魯以相忍爲國。 又安于不仁曰忍。【詩·大雅】維彼忍心,是顧是復。【詩·小雅】君子秉心,維其忍之。 又忍忍,猶不忍也。【後漢·崔琦傳】情懷忍忍。 又姓。又【廣韻】【集韻】【韻會】𠀤而振切,音仞。堅柔也,本作肕。亦作忍。【周禮·地官·山虞註】柔忍,通作刃。【詩·小雅·荏染柔木註】柔刃之木荏苒然。【釋文】忍音刃。【禮·月令·納材葦註】此時柔刃,𠀤與韌靭忍同。

说文解字

【卷十】【心部】

能也。从心刃聲。而軫切

字源演变

忍字的篆书
忍字的篆书
忍字的隶书
忍字的隶书
忍字的楷书
忍字的楷书

同音字

阅读(20679次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player