世字的楷书
分类:
通用字、常用字
拼音:
shì 
部首:
部外笔画:
四画
总笔画:
五画
笔顺:
一丨丨一フ
仓颉:
PT
四角号码:
44717
U+4E16
五笔86/98:
ANV
阅读(12835次)

基本字义解释

shì ㄕˋ

◎ 一个时代,有时特指三十年:代(a.很多年代;b.好几辈子)。纪(指一百年)。流芳百

◎ 一辈一辈相传的:袭。家(a.封建社会中门第高,世代做官的人家;b.《史记》中诸侯的传记)。

◎ 人间,以与天上相区别:上。俗(a.流俗;b.非宗教的)。故(a.处事待人圆滑,“故”读轻声;b.处世经验)。态炎凉。

◎ 自然界和人类社会一切事物的总和;全地球、人间或宇宙;宇宙的一部分:界。举瞩目。公之于

◎ 姓。

英文翻译

generation; world; era

详细字义解释

丗、卋 shì
〈名词〉

(1) (指事。金文字形。古人以三十年为一世。“止”上加三个圆点,表三十年;止,到此为止。本义:三十年)

(2) 同本义
世,三十年为一世。——《说文》
如有王者,必世而后仁。——《论语·子路》

(3) 父子相继为世。一代(古礼规定,男子三十岁结婚生孩子,产生新一代)
父子相代为一世。——《字汇》
世室世世不毁也。——《公羊传·文公十三年》
世相朝也。——《周礼·大行人》
昔我先王世后稷。——《国语·周语》
有蒋氏者,专其利三世矣。——唐·柳宗元《捕蛇者说》
孙权据有江东,已历三世,国险而民附。——《三国志·诸葛亮传》

(4) 又如:世功(累代的功绩);世世(代代);世治(世世代代地统治);世济(世代继承);世卿(指世代承袭的卿大夫);世职(父子相袭的官职);世爵(世代继承爵位);世谱(世系家谱);世将(世代为将);祖传世医

(5) 一生;一辈子
负刍必以魏,殁世事秦。——《战国策·秦策》。注:“身也。”
凡君之所毕世而经营者,为天下也。——清·黄宗羲《原君》

(6) 又如:今生今世;尘世;来世;出世;入世;永世不忘

(7) 人世,世间;世界
世有伯乐,然后有千里马。——唐·韩愈《马说》
虽才高于世,而无骄尚之情。——《后汉书·张衡传》
此世所谓上下相孚也。——明·宗臣《报刘一丈书》

(8) 又如:一世之雄;举世闻名;世故;世尊(佛祖。佛教徒对释迦牟尼的尊称);世涂(光天化日之下;亦常比喻处世的经历);世界路上(人世交际场中);世外桃源

(9) 时代;朝代
问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。——晋·陶渊明《桃花源记》
而圣君治国累世而不见者。——《史记·屈原贾生列传》

(10) 又如:近世;治世;浊世;盛世;乱世;先世;世屯(时世艰难);世务(当世有关国计民生的大事)

(11) 岁;年
志国三世。——《礼记·曲礼》
世之有饥穰,天之行也。——《论积贮疏》

(12) 又如:世远事乖(年代久远,事情不顺)

(13) 地质年代的划分,短于一个纪而长于一个代的地质年代的分期。如:古新世

(14) 世俗
龙德而隐者也,不易乎世。——《易·乾》

(15) 后嗣;后人
卫瑞木叔者,子贡之世也。——《列子·杨朱》

(16) 又如:后世;官人以世(官人不以贤才而以父兄)

(17) 家世
陵不引决,忝世灭姓。——《汉书》

(18) 世族
以族论罪,以世举贵,虽欲无乱,得乎哉?——《荀子·君子》

(19) 又如:世家子弟(泛指世代做官人家的子弟);世家军籍(世代都是军人);世胄(贵族后裔;泛指门第高、世代做官的人家)

(20) 姓

词性变化

shì

〈形容词〉

(1) 有世交关系,表示两家之间世代交往
世先生同在桑梓,一向有失亲近。——《儒林外史》

(2) 又如:世先生(对世交的尊称);世侄;世台(对世交晚辈的尊称);世伯(对父辈朋友中年长于己父者的称呼);世叔(对父辈朋友中年小于己父者的称呼);世翁(对世代有交谊的长辈的尊称)

(3) 指嫡长
父之兄弟先生为世父。——《尔雅》
世父言为嫡统继世也。故世子亦曰大子。——《释名》
卫世叔仪。——《左传·襄公二十九年》

(4) 通“太”。大的
滀乎进我色也,与乎止我德也;厉乎其似世乎!——《庄子·大宗师》

(5) 又如:世利(大大有利于)

shì

〈副词〉

(1) 既然,已经
小子世来你家,大姐不要说闲话。——元· 马致远《青衫泪》

(2) 从来;终归
我将这角门儿世不曾牢拴。——元· 王实甫《西厢记》

(3) 永远
再休想那章台走马郎,度你到西方…,世脱下皮囊。——元· 李寿卿《度翠柳》

常用词组

世弊 shìbì

当代的弊病
讥切世弊

世仇 shìchóu

(1)世世代代有仇的人或家族
世仇不报,决不罢休
(2)世代的仇怨
他是我们家族的世仇

世传 shìchuán

世代相传;祖传

世次 shìcì

[人、家族成员]年代的先后
于世次为叔父

世代 shìdài

(1)很多年代
世代隐藏的奥秘
(2)好几辈;好几代
他家世代行医
世代为地主耕种,家境是贫苦的。——《回忆我的母亲》

世道 shìdào

指社会状况、风气
唉!别提那吃人的旧世道了
老人家,如今世道变了。变得不用吃糠了。——赵树理《传家宝》

世风 shìfēng

社会风气
世风不古
世风日下

世故 shìgù

(1)通达人情,富有待人接物的处世经验
老于世故
有些人还绘声绘色,说他如何世故。——《琐忆》
(2)应酬;敷衍
他也世故了几句
(3)生计
不治世故
(4)世事变故
世故尚未夷
(5)世交
世故相逢各未闲

世纪 shìjì

(1)计算年代的单位,一百年为一个世纪
十九世纪
(2)时代
开创一个新的世纪

世纪末 shìjìmò

指某一社会的没落阶段或某一个世纪的最后阶段

世家 shìjiā

(1)旧指门第高贵、世代为官的人家
仲子,齐之世家也。——《孟子·滕文公》
出身世家
(2)《史记》中诸侯的传记。如:《晋世家》《陈涉世家》《留侯世家》

世交 shìjiāo

(1)两家两代以上有交情者
吟发不长黑,世交无久情。——杜荀鹤诗
他的世交亲友在都在外的本也不少,老爷如今拿谁去?——《红楼梦》
(2)上代或数代有交情的人或人家
他是我家的老世交

世界 shìjiè

(1)
(2)一切事物的总和
世界观
(3)地球上所有的地方
全世界
(4)佛教指宇宙
大千世界
(5)指社会状况
现在是什么世界,还允许你不讲理
(6)领域;活动范围
内心世界
(7)江山
金腰带银腰带,赵家世界朱家坏。——宋·陆游《老学庵笔记》
(8)大家,众人
不看世界面上,一百年不理才好。——《金瓶梅词话》

世界观 shìjièguān

对世界的总的和根本的看法

世界语 Shìjièyǔ

指1887年波兰人柴门霍夫(LudwigLazarusZamenhof)创造的国际辅助语,语法比较简单

世局 shìjú

世界局势;社会局势
世局动荡
注意世局的发展

查看更多词组...

康熙字典

【子集上】【一字部】世 ·康熙筆画:5 ·部外筆画:4

〔古文〕卋【廣韻】舒制切【集韻】【韻會】【正韻】始制切,𠀤音勢。代也。【詩·大雅】本支百世。又【論語】必世而後仁。【註】三十年爲一世。【左傳·宣三年】王孫滿曰:卜世三十,卜年七百,天所命也。 又【維摩經】大千世界。【註】世謂同居天地之閒,界謂各有彼此之別。 又姓。【風俗通】秦大夫世鈞。又與生同。【列子·天瑞篇】亦如人自世之老,皮膚爪髮,隨世隨落。【註】世與生同。 又【韻補】叶私列切,音薛。【詩·大雅】殷鑒不遠,在夏后之世。叶上撥。撥音撇。【晉書·樂志】匡時拯俗,休功蓋世。宇宙旣康,九有有截。 【集韻】書作𠀍

说文解字

【卷三】【卅部】

三十年爲一世。从卅而曳長之。亦取其聲也。舒制切文二

字源演变

世字的篆书
世字的篆书
世字的隶书
世字的隶书
世字的楷书
世字的楷书

同音字

阅读(12835次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player