升字的楷书
分类:
通用字、常用字
拼音:
shēng 
部首:
部外笔画:
二画
总笔画:
四画
笔顺:
ノ一ノ丨
仓颉:
HT
四角号码:
24400
U+5347
五笔86/98:
TAK
阅读(7709次)

基本字义解释

shēng ㄕㄥˉ

◎ 容量单位。

◎ 量粮食的器具。

◎ 向上,高起,提高:力(亦称“举力”)。格。华(a.固态物质直接变为气;b.喻事物的提高和精炼)。迁。值。堂入室(喻人的学问造诣由浅入深,循序渐进,达到精深)。晋。提

同义词、反义词

英文翻译

arise, go up; hoist; advance

详细字义解释

shēng

〈名词〉

(1) (象形。本义:容器名。一斗的十分之一)

(2) 容量单位
升,十龠也。从斗,亦象形。——《说文》。按,十合也。
两匊谓之升。——《小尔雅》
蕃衍盈升。——《诗·唐风·椒聊》

(3) 十合为一升,十升为一斗。公制一升为1000毫升,合一市升。今公制与市制相同。如:升斛(升与斛的合称);升合(一升一合。比喻数量很小);升勺(一升一勺之量,比喻数量很少);升合之利(微利)

(4) 量酒的单位
赐酒日二升,肉二斤。——《墨子》

(5) 量器
忽见石窠中有二卵大如升。——晋·陶潜《搜神后记》

(6) 古代布八十缕为升[80strands]
冠六升,外毕。——《仪礼》

(7) 姓

词性变化

昇、陞 shēng
〈动词〉

(1) 上升,升起
昇,日上。本亦作升。——《广韵》
升假借为“登”。字亦作昇,作陞。——朱骏声《说文通训定声》
聚而上者谓之升。——《易·序卦》
如日之升。——《诗·小雅·天保》
一人飞升,仙及鸡犬。——《聊斋志异·促织》

(2) 又如:升驾(飞升;腾云驾雾);升坠罔知(不知己故者的结局如何);升降揖逊(礼仪制度);升冠升珠(脱下官帽和外衣);升举(修炼成仙,升上天堂);升仙(死亡);升龙(乘龙升天);回升(下降后又往上升)

(3) 登,上
陞,上也。——《广雅》
升,元亨。——《易·升卦》。疏:“升者,登也。”
道存升降。——《书·毕命》
天险不可升也。——《易·习坎》
由也升堂矣,未入于室也。——《论语·先进》

(4) 又如:升阶(拾级而上);升车(登车);升炕(上炕就坐);升殿(登入宫殿理事);升堂睹奥(比喻学有所成,并观察到深奥之处);升陟(升登,攀登);升济(升登,超度);升封(登泰山封禅);升屋(登上屋顶);升座(登上座位)

(5) 提升
名因文著,位以才升。——白居易《祭卢虔文》
以此遂不得升进。——《后汉书·王符传》
既而胡即放宁夏知府,旋升 宁夏道。—— 清· 梁启超《谭嗣同传》

(6) 又如:升转(官职的提升与调动);升除(提升官职。除:拜官受职);升擢(提升);升补(官吏的升迁与补缺);升扬(提升,升迁);升进(晋升官位);升第(晋级或被录用);升秩(升官);升行(提高行辈)

(7) 谷物登场,成熟
旧谷既没,新谷既升。——《论语》

(8) 进奉,进献
是月也,农乃升谷,天子尝新,先荐寝庙。——《吕氏春秋》

Shēng

〈名词〉

(1) 古州名 故治在今南京市

(2) 姓(如宋有昇元中)

常用词组

升沉 shēngchén

升降。指官场中的进退得失
宦海升沉

升调 shēngdiào

语音上的上升调势
问句以升调结尾

升斗小民 shēngdǒu-xiǎomín

家里没有多存粮食的意思。喻贫穷的老百姓

升发 shēngfā

地位升高,财产增多;飞黄腾达

升高 shēnggāo

提高地位、程度或水平
升高温度

升格 shēnggé

升级。地位或级别提高
将各自外交代表由公使升格为大使

升汞 shēnggǒng

一种白色粉末状无机化合物,能升华,其成分是氯化汞,有剧毒,一般用作杀虫剂或消毒剂

升官 shēngguān

晋升或提高到更高的等级或更尊贵或更显要的个人地位

升号 shēnghào

打在乐谱线或乐谱线间隙上的记号#,用来表示比不打此记号时的音高半度

升华 shēnghuá

(1)固态物质不经过液态阶段直接变为气体。樟脑、碘、萘等都容易升华
(2)比喻某些事物的精炼和提高
思想境界的升华
艺术的升华
(3)指官吏升级
十年高卧,一旦升华

升级 shēngjí

(1)升到比原来高的等级或班级
学校规定三门课不及格不能升级
工资升了一级
(2)指规模扩大、程度加深、活动加剧等
任何有限的核战争都会迅速升级为全面的灾难

升降机 shēngjiàngjī

(1)提升的机器或装置
(2)电梯

升空 shēngkōng

浮力使某物升在空中或漂浮在空中,通常指的是精神上的或幻觉方面的上升
在其他的实验室里…用的是升空的桌子

升力 shēnglì

物体与空气相对运动时空气对物体产生的一股向上的力,又叫“举力”

升幂 shēngmì

多项式中,各项是按照某一字母的指数依次增加的顺序排列的,叫做这一字母的升幂。如ab+a2b2+a3b为a的升幂

升平 shēngpíng

太平
升平之世
歌舞升平

查看更多词组...

康熙字典

【子集下】【十字部】升 ·康熙筆画:4 ·部外筆画:2

【唐韻】識蒸切【集韻】【韻會】書蒸切,𠀤音陞。【說文】籥也。十合爲升。【前漢·律歷志】升者,登合之量也。古升上徑一寸,下徑六分,其深八分。龠十爲合,合十爲升。又成也。【禮·樂記】男女無辨則亂升。又【廣韻】布八十縷爲升。【禮·雜記】朝服十五升。又卦名。【易·升卦】升元亨,用見大人,勿恤,南征吉。又降之對也。【書·畢命】道有升降。【註】猶言有隆有汙也。又登也,進也。【詩·小雅】如日之升。【易·坎象】天險不可升也。又【前漢·梅福傳】民有三年之儲曰升平。

说文解字

【卷十四】【斗部】

十龠也。从斗,亦象形。識蒸切文十七

字源演变

升字的篆书
升字的篆书
升字的隶书
升字的隶书
升字的楷书
升字的楷书

同音字

阅读(7709次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player