吹字的楷书
分类:
通用字、常用字
拼音:
chuī  chuì 
部首:
部外笔画:
四画
总笔画:
七画
笔顺:
丨フ一ノフノ丶
仓颉:
RNO
四角号码:
67082
U+5439
五笔86/98:
KQWY
阅读(6191次)

基本字义解释

chuī ㄔㄨㄟˉ

◎ 合拢嘴唇用力出气:打。灯(a.把灯火吹灭;b.喻人死亡;c.喻失败、垮台)。毛求疵。鼓手(a.办婚、丧事时吹奏鼓乐的人;b.胡乱吹捧和宣扬别人的人)。灰之力。

◎ 说大话:牛。嘘。

◎ 类似吹的动作:拂。风草动。

◎ (事情)失败:台。

◎ 消息流传,鼓动宣传:鼓

英文翻译

blow; puff; brag, boast

详细字义解释

chuī

〈动词〉

(1) (会意。从口,从欠。“欠”是出气的意思。本义:合拢嘴唇用力呼气)

(2) 同本义
吹,嘘也。——《说文》
生物之以息相吹也。——《庄子·逍遥游》

(3) 又如:吹火筒;吹火(吹气使火旺盛。古多用竹筒以口吹之);吹网(吹气于网中,欲使之鼓满);吹吁(吹气和哈气)

(4) 刮风
夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来。——陆游《十一月四日风雨大作》

(5) 又如:风一阵阵地吹;暴风吹得船搁浅了;吹云(吹起云气;鼓的别称)

(6) 引申为吹奏乐器
齐宣王使人吹竽,必三百人。——《韩非子·内储说上》

(7) 又如:吹手(吹鼓手);吹打(吹打乐器。指演奏乐曲);吹唇(吹口哨)

(8) 关系破裂;失败。如:他们俩吹了;原来的计划吹了

(9) 说大话,自夸
夫言非吹也。——《庄子·齐物论》

(10) 又如:吹得天花乱坠;吹镑懵诈(说大话欺人)

常用词组

吹吹打打 chuīchuī-dǎdǎ

用管乐器和打击乐器演奏

吹打 chuīdǎ

(1)
(2)用管乐器和打击乐器演奏
(3)风吹雨打

吹打 chuīdǎ

(1)用嘴吹掉(灰尘等)
豆腐掉进灰堆里,吹打不得
(2)〈方〉∶指用言语刺激别人
支钱不支给,说话吹打人
(3)〈方〉∶吹牛
别吹打,谁不知道你那点儿能耐

吹大牛 chuī dà niú

极端自夸;狂妄自负

吹荡 chuīdàng

吹拂
微风吹荡着杨柳

吹灯 chuīdēng

(1)把灯火吹灭
(2)〈方〉∶指人死
去年一场病,差点儿吹灯
(3)〈方〉∶事情失败(含戏谑意)

吹灯拔蜡 chuīdēng-bálà

〈方〉∶指人死;完蛋(含讥讽意)

吹动 chuīdòng

(1)依靠或者好像依靠风的推动而使其移动或轻轻过去
一阵小热风吹动云块朝另一处斜坡飘去
(2)用风的力量使向前运动
贸易风吹动赤道气流

吹法螺 chuī fǎluó

吹法螺的声音传得很远。原用“吹法螺”比喻佛教教义广为传播,后比喻说大话
吹大法螺,击大法鼓,燃大法炬,雨胜法雨。——《金光明经·赞叹品》

吹风 chuīfēng

(1)迫使空气通过(或喷出)某些器械(或乐器)
扇风箱用于对炉火吹风
(2)让风吹;受风
你身体还没有好,不要吹风
(3)洗发后,用吹风机把热空气吹到头发上,使干而伏贴
(4)[口]∶有意识地透露消息
方案出台前先跟下面吹吹风

吹拂 chuīfú

(1)拂拭
晨风吹拂着垂柳
(2)微风轻轻掠过。比喻对人的赞扬;推荐

吹鼓手 chuīgǔshǒu

原指旧时婚丧礼仪中吹打乐器的人,现在则用来比喻专为别人捧场的人,有贬义
你看他成天忙着为别人当吹鼓手

吹呼 chuīhu

(1)〈方〉∶吹牛;说大话
吹呼什么?谁不知道你那点水儿
他经常吹呼自己的才能
(2)批评;指责
几个差生又被老师吹呼了一顿

吹胡子瞪眼睛 chuī húzi dèng yǎnjing

形容生气、发怒的样子
三老汉直气得吹胡子瞪眼睛,手指颤抖着。——王吉呈等《上李村》

吹灰之力 chuīhuī-zhīlì

形容一点儿力气
我师父却又好道爱贤,只听说个“道”字,就也接出大门。若是我两个引进你,乃吹灰之力。——《西游记》

吹净 chuījìng

用一股空气流打扫干净(满是灰尘的地方)

查看更多词组...

康熙字典

【丑集上】【口字部】吹 ·康熙筆画:7 ·部外筆画:4

【唐韻】【正韻】昌垂切【集韻】姝爲切【韻會】樞爲切,𠀤音炊。【說文】噓也。【玉篇】出氣也。【莊子·逍遙遊】野馬也,塵埃也,生物之以息相吹也。【詩·小雅】鼔瑟吹笙。 又吹噓。【揚子·方言】吹,助也。【註】吹噓,相佐助也。 又【集韻】亦作龡。【周禮·春官】笙師掌敎龡竽笙。 又同炊。【荀子·仲尼篇】可炊而傹也。【註】炊與吹同。傹當爲僵。言可以氣吹之而僵仆。 又【廣韻】【集韻】【韻會】𠀤尺僞切,音𥞃。【廣韻】鼔吹也。【禮·月令】上丁,命樂正入學習吹。【又】季冬,命樂師大合吹而罷。【爾雅·釋樂】徒吹謂之和。【古今樂錄】漢樂有鼓吹鐃歌十八曲。

说文解字

【卷二】【口部】

噓也。从口从欠。昌垂切

出气也。从欠从口。昌垂切〖注〗臣鉉等案:口部已有吹嘘,此重出。

字源演变

吹字的篆书
吹字的篆书
吹字的隶书
吹字的隶书
吹字的楷书
吹字的楷书

同音字

阅读(6191次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player