溜字的楷书
分类:
通用字、常用字
拼音:
liū  liù 
部首:
部外笔画:
十画
总笔画:
十三画
繁部:
部外笔画:
十画
总笔画:
十三画
笔顺:
丶丶一ノフ丶フノ丨フ一丨一
仓颉:
EHHW
四角号码:
37162
U+6E9C
五笔86/98:
IQYL
阅读(3751次)

基本字义解释

liū ㄌㄧㄡˉ

◎ 滑行,(往下)滑:冰。

◎ 光滑,平滑,无阻碍:圆。光。

◎ 趁人不见走开:走。号。

◎ 同“”。

liù ㄌㄧㄡˋ

◎ 迅急的水流:大。急

◎ 顺房檐滴下来的水,房顶上流下的水:檐。承

◎ 房檐上安的接雨水用的长水槽:水

◎ 量词,指行(háng )列,排:一三间房。

◎ 某一地点附近的地方:这儿的果木树很多。

英文翻译

slide, glide, slip; slippery

详细字义解释

liū

〈动词〉

(1) 滑动。如:溜缰(悄悄脱开缰绳而跑散);溜眼(溜眼睛。以眼传情);溜嘴(把不该说的话说出了嘴);溜槽;溜下;溜冰

(2) 偷偷地走。如:溜抽(脱身溜走);溜跑(偷偷地跑开);溜溜湫湫(躲躲闪闪,轻手轻脚的样子)

(3) 瞟,偷偷地看
说着,却把眼溜着金桂一笑。——《红楼梦》

(4) 偷偷地拿
差人各溜过几件细软东西。——《醒世恒言》

(5) 略略热一下。如:溜冷饭

(6) 略微煮一下,或加淀粉汁急火快炒。如:醋溜鱼

(7) 逢迎,拍马;奉承。如:溜钩子,亦作“溜沟子”、“溜勾子”(方言。钻营;奉承)

(8) 鸣,叫
闭凝盼,声声燕语明如剪,呖呖莺声溜的圆。——清·孔尚任《桃花扇》

基本词义解释

liù

〈名词〉

(1) (形声。从水,留声。本义:水名)

(2) 古水名。又名“潭水”
溜水出 郁林郡。——《说文》

(3) 即今纵贯广西中北部的融江、柳江及黔江

(4) 通“霤”。屋檐滴水处
三进及溜,而后视之。——《左传·宣公二年》

(5) 房顶上安的接雨水用的长水槽。如:水溜

(6) 某一地点附近的地方
这不是咱们这溜儿都装上自来水了吗?——老舍《龙须沟》

(7) 又如:这溜儿果树很多

词性变化

liū

〈形容词〉

(1) 倾斜。如:溜肩

(2) 灵活;麻利。如:溜撒(灵活;伶俐)

liū

〈副词〉
〈方〉∶很,非常。如:溜尖(很尖);溜光水滑(形容非常整洁,干净);溜明(非常明亮);溜净(非常干净)

liū

〈词缀〉

(1) 在形容词后,多叠用。如:灰溜溜;酸溜溜;直溜;匀溜

(2) 另见 liù

liù

〈动词〉

(1) 液体向下流
生犹悬水溜,死若波澜停。——南朝宋· 孔欣《置酒高堂上》

(2) 斜视,瞥,迅速而短暂地看
那贾芸一面走,一面拿眼把 小红一溜。——《红楼梦》

(3) 又如:溜瞅(斜着眼睛窥视);溜溜(瞟,斜视)

(4) 操练。如:两三个星期的工夫,他把腿溜出来了

(5) 通“遛”。漫步;游逛
在那海棠树边,悄悄溜了三回。——田间《赶车传》

(6) 传唤
到十六日,叫小厮拿了一个“都督府”的溜子,溜了一班戏子来谢神。——《儒林外史》

(7) 又如:溜子(溜单。注明官衔的帖子)

(8) 〈方〉∶涂抹、糊缝隙。如:溜缝

liù

〈形容词〉

(1) 水势迅猛
黄河水溜,不是当耍的。—— 清· 孔尚任《桃花扇》

(2) 又如:溜道(湍急的河道)

(3) 行动迅速。如:溜烟(形容跑得迅速);溜撒(行动迅速、敏捷)

liù

〈量词〉

(1) 连串,条。用以表示成排、成条、成串的事物。如:一溜鬃毛;一长溜红飘带;一溜房屋

(2) 另见 liū

常用词组

溜边,溜边儿 liūbiān,liūbiānr

[口]∶沿着边缘走或游,比喻遇事有意避开,不介入

溜冰 liūbīng

(1)滑冰
(2)滑旱冰

溜冰场 liūbīngchǎng

滑冰的场地

溜槽 liūcáo

通常在地面上的从高处向低处运东西的槽,内面光滑,东西能自动溜下(如淘洗含金矿砂的流矿槽或流放原木的斜水槽)

溜达 liūda

也作“蹓跶”。闲逛;漫步
他在河边来回溜达
吃完饭出去溜达一会

溜掉 liūdiào

悄悄地、小心地、不引人注意地走掉
会开到一半,他溜掉了

溜干二净 liūgān’èrjìng

(1)〈方〉
(2)非常干净
把院子扫得溜干二净
(3)一点不剩
钱花得溜干二净

溜工 liūgōng

工作开小差,偷偷溜开

溜沟子 liūgōuzi

〈方〉∶指奉迎拍马

溜光 liūguāng

(1)〈方〉
(2)非常光滑
头发梳得溜光
(3)光秃秃;一点不剩
山上的树砍得溜光

溜号 liūhào

〈方〉∶偷偷走开

溜滑 liūhuá

(1)〈方〉∶很光滑
石子儿溜滑
(2)很狡猾;狡诈

溜肩膀,溜肩膀儿 liūjiānbǎng,liūjiānbǎngr

(1)指人双肩向下垂斜的体态
(2)〈方〉∶比喻态度不认真、马虎从事

溜开 liūkāi

(1)移动或躲闪,以避开一个人或一件事物
(2)偷偷摸摸地或鬼鬼祟祟地行走或移动(如在害怕、惭愧、卑怯时);偷偷地走开;不光彩地引退

溜溜儿 liūliūr

(1)〈方〉
(2)足足地;整整
她提着溜溜儿一筐桃,出门了
(3)一阵阵的
微风溜溜儿吹门来
(4)悄悄地走
孩子见大人都睡着了,溜溜儿地走出了门

溜溜转 liūliūzhuàn

圆状物体不断滚动

查看更多词组...

康熙字典

【巳集上】【水字部】溜 ·康熙筆画:14 ·部外筆画:10

【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】𠀤力救切,音霤。水名。【說文】水在鬱林郡。【後漢·郡國志】鬱林郡有中溜縣。 又【水經注】漢水於槃頭郡南與溜水合。 又水溜下也。【孫綽·遊天台山賦】醴泉涌溜于隂渠。又【馬觀瀛涯勝覽】弱水三千,舟行遇風,一失入溜,則水弱而沒溺。 又發也。【管子·宙合篇】減溜大成。【註】減,盡也。溜,發也。言徧環畢莫不備得,故曰減溜大成。 又與霤同。【左傳·宣三年】三進及溜。【正義】溜,謂簷下水滴之處。 又【集韻】力求切,音留。義同。 又與留同。【戰國策】成皋石溜之地。【註】古作石留。 又與流通。【靈樞經】所溜爲滎。【註】溜,流同。

字源演变

溜字的篆书
溜字的篆书
溜字的隶书
溜字的隶书
溜字的楷书
溜字的楷书

同音字

阅读(3751次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player