警字的楷书
分类:
通用字、常用字
拼音:
jĭng 
部首:
部外笔画:
十二画
总笔画:
十九画
繁部:
部外笔画:
十三画
总笔画:
二十画
笔顺:
一丨丨ノフ丨フ一ノ一ノ丶丶一一一丨フ一
仓颉:
TKYMR
四角号码:
48601
U+8B66
五笔86/98:
AQKY
阅读(7016次)

基本字义解释

jǐng ㄐㄧㄥˇ

◎ 注意可能发生的危险,戒备,告诫:卫。世。告。戒。备。惕。省(xǐng )(警惕醒悟)。

◎ 需要戒备的事件或消息:号。报。钟。

◎ 感觉敏锐,见解独到:句。觉(jué)。机

◎ 国家维持社会秩序和治安的武装力量:察。士。

英文翻译

guard, watch; alert, alarm

详细字义解释

jǐng

〈动词〉

(1) (会意。从言,从敬,敬亦声。本义:戒敕)

(2) 同本义
警,戒也。——《说文》
正岁,则以法警戒群吏。——《周礼·宰夫》
所以警众也。——《礼记·文王世子》
乃一篇之警策。——《文赋》
今年或者大警晋也。——《左传·宣公十二年》
以警其余。——清·方苞《狱中杂记》

(3) 又如:警告;警励(告诫策励);警迹人(元代被列入盗贼户籍的人);警鼓(报警之鼓);警动(使人警觉悚动);警新(警策动人,语意新颖);警众(使众人警觉);警省(警觉省悟)

(4) 戒备;防备
军卫不彻,警也。——《左传·宣公十二年》

(5) 又如:警巡(警戒巡视);警跸(古代为皇帝出行清道,严加戒备,断绝行人);警惧(警戒恐惧);警边(警戒边境)

(6) 通“惊”。惊恐;惊动
节循虚而警立。——《文选·陆机·叹逝赋》。注:“警犹惊也。”

(7) 又如:警动(惊动;惊恐);警唬(吓唬,恐吓)

词性变化

jǐng

〈名词〉

(1) 警察的简称。如:门警;民警;交通警;巡警;乘警;警廷(警察厅);警棍(警察值勤时拿的棍子);岗警;法警;路警

(2) 警报
盗贼之警。——宋· 苏轼《教战守》
每有警。——清· 方苞《左忠毅公逸事》

(3) 又如:示警;告警;火警

jǐng

〈形容词〉

(1) 敏悟
太祖少机警,有权数。(少:少年。)——《三国志·武帝纪》

(2) 又如:警彗(机灵敏慧);警黠(警捷。机警敏捷);警省(佛教用语。彻悟)

(3) 文章语意新妙凝炼的。如:警句;警炼(警策精炼);警粉(警辟精粹)

常用词组

警报 jǐngbào

(1)报警的通知或信号
整个村子都听到了警报
(2)先兆,预兆
那梦里书生曾折柳一枝赠我,此莫非他日所失之夫姓柳乎?故有此警报耳。——明·汤显祖《牡丹亭·写真》

警备 jǐngbèi

军队对驻防地区实行警卫和守备
高度警备

警备区 jǐngbèiqū

按城市(或在特定地区)设立的军队组织。警备区负责本市的警卫、守备、兵役、动员、民兵等工作,以及维护军容风纪,协同地方维持治安等

警标 jǐngbiāo

旧指航标

警察 jǐngchá

国家维持社会治安的武装力量,也指其中的成员

警察局 jǐngchájú

维护公共秩序、保护人民生命财产并拥有行政、司法权力的政府部门

警车 jǐngchē

警察巡逻,追捕逃犯和救护用的汽车

警笛 jǐngdí

(1)警察报警哨子
(2)用于发警报的汽笛

警服 jǐngfú

警察穿的制服

警告 jǐnggào

(1)对犯错误者的一种处分
他受到了警告处分
(2)告诫,使警惕
警告青年人离开

警官 jǐngguān

警察局的官员

警棍 jǐnggùn

警察执行公务时使用的特制棍棒

警号 jǐnghào

报警的信号

警戒 jǐngjiè

(1)告诫,使注意改正错误
(2)部队为防止敌人突然袭击、敌方侦察员的潜入等而高度警备

警句 jǐngjù

简洁而含义深刻动人的句子。如“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

警觉 jǐngjué

(1)对危险或情况变化的敏锐感觉
引起警觉
(2)警醒觉悟
警觉世人

查看更多词组...

康熙字典

【酉集上】【言字部】警 ·康熙筆画:20 ·部外筆画:13

【唐韻】【正韻】居影切【集韻】【韻會】舉影切,𠀤音景。【說文】戒也。【玉篇】敕也。【左傳·宣十二年】且雖諸侯相見,軍衞不徹警也。【疏】戒之至也。【周禮·天官·小宰】正歲則以灋警戒羣吏,令修宮中之職事。【註】勑戒之言。 又猶起也。【禮·文王世子】天子視學,大昕鼓徵,所以警衆也。【疏】警動衆人,令早起也。 又【廣韻】寤也。 又【廣雅】警警,不安也。 又曲名。【唐書·儀衞志】鼓吹九曲,三曰警鼓。 又通作儆。【古今注】警蹕,所以戒行徒也。【前漢·梁孝王傳】出稱警,入言。【師古註】警者,戒肅也,,止行人也。【周禮·夏官·鄭註】作儆蹕。 又州名。【唐書·地理志】警州,本定遠城。 亦通作驚。【史記·司馬相如傳】祝融驚而蹕御。【漢書】作警。 【說文】本作警。警字从攴作。

说文解字

【卷三】【言部】

戒也。从言从敬,敬亦聲。居影切

字源演变

警字的篆书
警字的篆书
警字的隶书
警字的隶书
警字的楷书
警字的楷书

同音字

阅读(7016次)
试试手机扫一扫
在你手机上继续浏览此页面

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player